Jiaao myknere overholdelse av EU REACH

Hva er REACH-forordningen?

REACH er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, som trådte i kraft 1. juni 2007 og gjaldt 1. juni 2008. Det blir en harmonisert forskrift om forebyggende administrasjon av alle kjemikalier som skal markedsføres i EU, erstatter mer enn 40 direktiver og forskrifter for kjemikaliehåndtering. Implementeringen av forordningen påvirker eksporten til EU vesentlig, særlig kjemikalier, elektromekaniske produkter, tekstiler, trykking og farging, gummi, plast, leker og møbler, etc.

 

Hva er de viktigste bestemmelsene i REACH-forordningen?

■ Registrering: Stoff som er produsert / importert over 1 tonn per år må registreres hos European Chemical Agency (ECHA) av EU-produsenter og importører; selskaper utenfor EU må stole på EU REACH Only Representative (OR) for å sende inn registrering på deres vegne.

■ Evaluering: innsendte registreringsdossierer vil bli undersøkt av ECHA med tanke på fullstendighet og datakrav. ECHA vil også vurdere et stoff som er bekymret for miljøets / folkehelseeffekten.

■ Autorisasjon: Listet stoff med meget stor bekymring (SVHC) i vedlegg XIV vil ikke få lov til å bli brukt, markedsført eller importert til EU etter at data skal settes med mindre selskapet får en autorisasjon.

■ Begrensning: Vedlegg XVII til REACH-forordningen inneholder listen over alle begrensede stoffer, og spesifiserer hvilke bruksområder som er begrenset eller til og med forbudt.

■ Kommunikasjon i forsyningskjeden: Informasjon om sikker bruk av kjemikalier (risikostyringstiltak) må formidles opp og ned i forsyningskjeden i form av Sikkerhetsdatablad eller Chemical Safety Report.


Hva er omfanget av REACH-forordningen?

REACH gjelder stoffer som er produsert eller importert til EU i mengder på 1 tonn per år eller mer. Det dekker stoffer på egen hånd, i et preparat eller i en gjenstand produsert, importert, markedsført eller brukt.

 

Hva er pliktene til artikler under REACH-forordningen?

■ Enhver produsent eller importør av artikler skal sende inn en registrering til Byrået for ethvert stoff som finnes i disse artiklene, hvis begge følgende vilkår er oppfylt:

(a) stoffet er til stede i disse artiklene i mengder på til sammen 1 tonn per produsent eller importør per år,

(b) stoffet er ment å bli frigitt under normale eller med rimelig forutsigbare bruksbetingelser.

■ Hvis artiklene ikke inneholder stoffet som er ment å bli frigitt under normale eller rimelig forutsigbare bruksbetingelser, skal artiklene oppfylle følgende forskriftsforpliktelser:

1) Enhver leverandør av en artikkel som inneholder kjemikaliene som substanser med meget høy bekymring (SVHC) og konsentrasjonen over 0,1 vekt%, skal gi mottakeren av artikkelen tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for leverandøren for å tillate sikker bruk av artikkel som inneholder et minimum navnet på stoffet.

2) På forespørsel fra en forbruker skal enhver leverandør av en gjenstand som inneholder kjemikaliene som substanser med meget høy bekymring (SVHC) og konsentrasjonen over 0,1 vekt% vekt, gi relevant informasjon, gratis, innen 45 dager etter mottak av forespørselen.

3) Enhver produsent eller importør av artikler inneholder kjemikaliene som Substance of Very High Concern (SVHCs) skal varsle byrået dersom begge følgende betingelser er oppfylt: (a) stoffet er til stede i disse artiklene i mengder på over 1 tonn pr. produsent eller importør per år; (b) stoffet er til stede i de artiklene over en konsentrasjon på 0,1 vekt% (vekt / vekt).

4) Enhver produsent eller importør av artikler skal levere SDS / MSDS til sine downstream-brukere når den berørte SVHC produseres eller importeres til eller over 0,1% vekt / vekt i en blanding eller preparat;

Merknad: Det er 197 SVHC-er i kandidatlisten for autorisasjon (SVHC-liste) . Mens ny inkludering av SVHC på listen stiller krav til leverandører av preparater og artikler som inneholder stoffene.

 

Begrensning av kjemikalier (REACH vedlegg XVII)

Denne listen over stoffer med begrensning er vedlegg XVII til REACH kjent som Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av visse farlige stoffer, preparater og artikler. Det skaper viktige forpliktelser for artikler utover for SVHC-er. ECHA vil inkludere stoffene i vedlegg XIV (autorisasjonsliste) i vedlegg XVII og gi den maksimale fritak for å begrense produksjonen og importen på fellesskapsbasis når risikoen som følge av bruken av dem kan kontrolleres på riktig måte og egnede alternativer er tilgjengelige, som er økonomiske og teknisk levedyktige.


Hvordan demonstrere produktoverholdelse med EU REACH?

Hvis produktet ditt er et kjemisk produkt, må du sørge for at hvert stoff i det er registrert under EU REACH hvis volumet av stoffet overstiger 1 t / å. Den beste måten å vise samsvar er å skaffe et REACH-registreringsnummer utstedt av European Chemicals Agency (ECHA).

Hvis produktet ditt er en artikkel (dvs. klær, elektriske apparater), må du sannsynligvis sjekke om produktet inneholder et stoff som er veldig bekymret (SVHC) og eventuelle stoffer på REACH-vedlegg XVII-listen over begrensede stoffer. De fleste kjøpere ønsker sannsynligvis ikke å kjøpe noen artikkel som inneholder en SVHC mer enn 0,1% vekt / vekt, eller noen artikkel som ikke oppfyller REACH begrensningsbetingelser.

 

Hvis produktene dine bruker Jiaaas mykgjøringsmidler som råstoff, kan du være trygg på at Jiaaas mykgjørere oppfyller REACH (SVHC) forskriften.


ZHEJIANGJIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD

LEGG TIL: No.1 Economic & Development Zone, Tongxiang, Zhejiang, Kina

Kontaktperson: Gray Li

Grå LI Mobil: 0086-15888317761

Kontakt: Joey Deng

Joey Deng Mobil: 0086-13763320723

Tlf: 86-573-88623097

FAKS: 86-573-88623119

E-post: survey@jiaaohuanbao.com